Get Adobe Flash player

Zmiany dotyczące ochrony wód

Zarzuty Komisji Europejskiej związane z niepełną transpozycją przepisów Ramowej Dyrektywy Wodnej i kilku innych dyrektyw dotyczących ochrony zasobów wodnych wymusiły na polskim rządzie opracowanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne, ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o udostępnianiu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Wprowadzane zmiany dotyczą w szczególności:

  • uzupełnienia siatki pojęciowej m.in. o definicje takich pojęć jak dobry potencjał ekologiczny, dobry stan chemiczny wód podziemnych, dopuszczalne wartości emisji, czy wreszcie substancji priorytetowych;
  • zmiany definicji aglomeracji (ściekowej) poprzez zniesienie konieczności występowania oczyszczalni ścieków w każdej aglomeracji. Umożliwi to wyznaczenie aglomeracji z oczyszczalnią ścieków na obszarze innej aglomeracji ? bez konieczności łączenia odrębnych obszarów w jedną aglomerację;
  • uzupełnienia regulacji dotyczącej procesu wyznaczania aglomeracji ? poprzez przypisanie uprawnień w zakresie uzgodnień projektu granic aglomeracji marszałkowi województwa;
  • określenia zamkniętego katalogu prac w zakresie utrzymania wód. W dotychczasowym stanie prawnym wojewódzkie zarządy melioracji i urządzeń wodnych kwalifikują prace regulacyjne jako prace utrzymaniowe unikając w ten sposób konieczności uzyskiwania decyzji administracyjnych;
  • nałożenia na ministra właściwego do spraw rolnictwa działającego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi obowiązku ustalania jednolitego programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych. W programie tym, wydanym w formie rozporządzenia, minister będzie mógł wprowadzić odpowiednie zakazy i nakazy, a także terminy i okresy ich obowiązywania, w zależności od ukształtowania terenu, stopnia erozji gleb, warunków klimatycznych, glebowych i agrarnych oraz części obszaru kraju; zobowiązania rolników do sporządzania bilansu azotu w gospodarstwie wykonanego ?na powierzchni pola? oraz planu nawożenia w gospodarstwie. Dokumenty te będą przechowywane przez okres 5 lat;
  • uzupełnienia przepisów dotyczących zarządzania ryzykiem powodziowym w sytuacjach transgranicznych, tj. dla obszaru dorzecza, którego część znajduje się na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz dla obszaru dorzecza, którego część znajduje się na terytorium państw leżących poza granicami Unii Europejskiej.

Źródło: wartowiedziec.org

LIDER PROJEKTU
instytut logo2

 

PARTNERZY PROJEKTU

cep logo1

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej szczegółów znajdziecie TUTAJ.

Akceptuję warunki.

EU Cookie Directive Module Information